Ons doel

(W)onderwijs, de naam verwijst naar onderwijs, maar ook naar wonder en wijs. Want elk kind is een wonder en elk kind wordt hier beetje bij beetje wijs. Door kinderen op die manier te benaderen verminderen wij de stress en de onderlinge competitiviteit.

Leren met een lach, daar gaan wij als school van het gemeenschapsonderwijs voor. Het heldere nieuwe schoolgebouw, met hoge plafonds en een openluchtklas op het dak, met een groene speelomgeving waar kinderen alle ruimte hebben om zich uit te leven, de kindvriendelijke schoolsfeer met accent op welbevinden en betrokkenheid. Hiermee bedoelen we iemand die zoveel mogelijk vrij is van emotionele obstakels, ongehinderd met zijn gevoelens om kan gaan, en een positief zelfbeeld (eigenwaardegevoel) heeft.

Enerzijds moet een leerling de basisvaardigheden en inzichten ontwikkelen die voor zijn (verdere) leven van belang zijn:

• kunnen luisteren en lezen
• kunnen spreken en schrijven
• kunnen rekenen
• kennis hebben over milieu en zijn omgeving

• gezond kunnen bewegen/ leven
• de invloed kennen van gedrag en houding
• prioriteiten stellen
• kunnen kiezen
• kunnen concentreren en ontspannen
• emoties kunnen uiten en herkennen.

Als een basisschool zijn uiterste best heeft gedaan om een kind bovenstaande dingen op een positieve manier bij te brengen, is het maximaal voorbereid op het middelbaar onderwijs en op de rest van het leven.

Anderzijds leren we onze leerlingen een ruime blik te hebben, geboeid te worden door de werkelijkheid en die proberen te begrijpen.

Uitgangspunten

Wij zijn van mening dat er sprake is van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn (en dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen!). Dit is dan ook het meest essentiële uitgangspunt van ons onderwijs. De ‘betrokkenheid’ van de kinderen is de belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Bij de inrichting en de organisatie van ons onderwijs proberen wij die maximale betrokkenheid te creëren aan de hand van vijf belangrijke factoren:

• Een goede sfeer
Kinderen moeten zich ‘goed in hun vel’ voelen op school. Een uitnodigende sfeer en omgeving, een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten en leerlingen, zijn daarom van essentieel belang.

• Differentiatie
Indien leerlingen meer uitdaging nodig hebben of eerder wat extra ondersteuning vragen zorgen wij in de eerste plaats voor een constructieve “binnenklas” differentiatie.
Mocht de zorg toch groter blijken schakelen wij onze zorgcoördinator in.

• Werkelijkheidsnabijheid
Onderwijs moet uitgaan van contexten en situaties die voor kinderen betekenisvol zijn en waarin ze zich kunnen inleven. 

• Activiteit
Kinderen zijn van nature heel actief. De aanpak van (W)onderwijs speelt daarop in.
Onze kinderen worden daarom in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk actief tijdens de lessen bezig te zijn. Dit wil zeggen de samenhang ontdekken tussen doen, denken, onderzoeken, discussiëren. De leerkrachten zorgen voor voldoende interactie, zo leren de kinderen ook van elkaar.
‘Dode’ momenten ( wachten, stilzitten, niets te doen hebben) worden zoveel mogelijk vermeden door extra taakjes,… .

• Leerlingeninitiatief verruimen
Betrokkenheid ontstaat als kinderen met dingen bezig zijn die aansluiten bij hun belangstelling en behoeftes. Wij kiezen bewust onze thema’s aansluitend bij hun leefwereld. In de lagere school trachten we ook actief de actualiteit en  tendensen te implementeren.

De rol van de leerkracht

De leerkracht kan drie wegen bewandelen om onze onderwijsvorm te realiseren:
kinderen de ruimte geven voor het nemen van initiatief , het milieu verrijken door een divers aanbod van materialen en activiteiten die het ‘doen’ bij kinderen. Met ‘doen’ bedoelen we activiteiten, waarbij kinderen betrokken kunnen raken het voeren van de dialoog, waarin hij precies op het denk- en het voelspoor van de kinderen kan inhaken.

Op die manier speelt de leerkracht een stimulerende en een ondersteunende rol. Hij staat vooraan in de klas om de leerlingen leerstof aan te bieden die ze moeten verwerken en achter de leerlingen om hen indien nodig te helpen bij het uitvoeren van allerlei taken. Hij begeleidt de leerlingen in hun zoekproces, stuurt ze indien nodig in de goede richting en geeft feedback op hun leerproces. Op deze manier zal het zelfontdekkend leren optimaal gebeuren.

Onze troeven

• slaapklasje voor de allerkleinsten
• iedereen kent iedereen
• stevige basis voor het middelbare onderwijs
• mogelijkheden tot differentiatie
• lesthema’s die aansluiten bij de leefwereld van het kind
• actieve lessen
• veel ruimte
• groene omgeving
• zwemles vanaf de 2de kleuterklas
• taalinitiatie Frans vanaf het 1ste leerjaar
• veel aandacht voor culturele en creatieve activiteiten
• huiswerkbegeleiding
• voor- en nabewaking tot 18u
• warme maaltijden